Banner-manual-2

คู่่มือสำหรับประชาชน
-  การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้ค้าน้ำมัน    [ ดาวน์โหลด ]

-  การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ    [ ดาวน์โหลด ]

-  การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม   [  ดาวน์โหลด  ]

-  การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ ดาวน์โหลด ]

-  การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือ่นของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ ดาวน์โหลด ]

-  การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ ดาวน์โหลด ]

-  การขอรับบำเหน็จตำทอด (กรณ๊ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษ รายถึงแก่กรรม)  [ ดาวน์โหลด ]

-  การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม [ ดาวน์โหลด ]

-  การขอรับบำเหน็จพิเศษทายาท (กรณีลูกจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากปฏิบัติงานในหน้าที่ ) [ ดาวน์โหลด]

-  การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)  [ ดาวน์โหลด ]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222