Banner-manual-2

คู่มือประชาชน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ 29/06/61 136
คู่มือสำหรับประชาชน 18/03/59 327
แบบรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รอบที่ 3 25/01/59 703
การยื่นแบบรายการภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. พะเยา 25/01/59 722
การยื่นขอรับใบอนุญาตตาม พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545 25/01/59 773
ประกาศกระทรวงฯ เรื่องกำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. 2554 25/01/59 763
แผนภูมิกระบวนการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 25/01/59 650
แผนภูมิขั้นตอนการยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม 25/01/59 618
แผนภูมิขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 25/01/59 616
ผู้รับผิดชอบตามกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานในการให้การให้บริการประชาชน ฝ่่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 25/01/59 679
กระบวนการ ขั้นตอนการบริการให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้างและสิ่งสาธารณประโยชน์ 25/01/59 626
ผู้รับผิดชอบกระบวนการ ขั้นตอนการบริการให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้างและสิ่งสาธารณะประโยชน์ 25/01/59 612
ผู้รับผิดชอบตามกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน งานอนุเคราะห์ ช่วยเหลือและสนับสนุนเครื่องจักรกล ฝ่ายเครื่องจักรกล ก่องช่าง 25/01/59 531
แผนผังการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองพัฒนาชนบท 25/01/59 624

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222