Prev Next

จักสานผักตบชวา-ตะกร้าไก่

p1

       กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ เป็นผลิตภัณฑ์มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคือ กระจาด และที่ใส่ของรูปไก่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม ซึ่งทางกลุ่มยังมีผลิตภัณฑ์จักสานอื่น ๆ อีกหลากหลายรูปแบบ โดยมีกรรมวิธีการจักสานเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากการจักสานในพื้นที่ ทางด้านวัตถุดิบและแรงงานทั้งหมดมาจากชุมชน ที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการประชุมพบปะกันประจำทุกเดือน มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับคนรุ่นหลัง

p2

     กลุ่มจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ 1 บ้านห้วยเคียนเหนือ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอาชีพย่อยของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยเคียนเหนือ เพื่อทำกิจกรรมในหมู่บ้านประเภทการจักสานผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ในการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 30 คน โดยการสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยาและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ซึ่งได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ทำให้มีการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านจำนวนหนึ่งที่สนใจในการจักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา เนื่องจากเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวเป็นอย่างดี ทางกลุ่มฯได้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดในงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ขันโตกจักสานจากผักตบชวาของกลุ่มได้รับรางวัลชนะเลิศ ทำให้กลุ่มเป็นที่รู้จักของลูกค้าเพิ่มขึ้น และมีการสั่งซื้อจากลูกค้ามากขึ้น และในปี พ.ศ2546 กลุ่มได้ส่งผลิตภัณฑ์ผักตบชวารูป "ไก่ตะกร้า" เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยของหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ทำให้กลุ่มมีชื่อเสียงจนเป็นที่เรียกขานชื่อกลุ่มว่า " กลุ่มตะกร้าไก่" ในปัจจุบัน ทั้งนี้ รายได้จากการจำหน่ายมีการแบ่งไว้ส่วนกลางเพื่อใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน และชุมชน

        สำหรับผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่ นางตุลา ยวงข้าว ประธานกลุ่มจักสานผักตบชวา บ้านห้วยเคียนเหนือโทร.089-9988664 ครับ

p3  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222