Login

header-kongtun

ข่าวสารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
หลักเกณฑ์การยื่นเอกสารประกอบการขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ 21/01/59 350
หลักเกณฑ์การยื่นเอกสารประกอบการขอรับความอนุเคราะห์ปรับสภาพแวดล้อมของคนพิการ 21/01/59 262
หลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 21/01/59 280
ระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา 21/01/59 286
ระเบียบว่าด้วย การเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และทรัพย์สิน จากการจัดทำบัญชีและพัสดุ ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2556 21/01/59 271
ประกาศฯ กำหนดค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการให้การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการแพทย์แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ ในชุมชน นอกเวลาราชการ 21/01/59 270
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดพะเยา 21/01/59 271
ประกาศฯ การกำหนดชุดสิทธิประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมายและรายการกายอุปกรณ์และค่าชดเชยในการให้บริการของหน่วยบริการ 21/01/59 256

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222