Login

header-kongtun

ข่าวสารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แบบฟอร์ม - คำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 24/03/59 1617
แบบฟอร์ม - หนังสือให้ความยินยอมในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 24/03/59 618
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูชุมชนด้านการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะ ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา 21/01/59 481
หลักเกณฑ์การยื่นเอกสารประกอบการขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ 21/01/59 456
หลักเกณฑ์การยื่นเอกสารประกอบการขอรับความอนุเคราะห์ปรับสภาพแวดล้อมของคนพิการ 21/01/59 357
หลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ 21/01/59 348
ระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา 21/01/59 374
ระเบียบว่าด้วย การเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และทรัพย์สิน จากการจัดทำบัญชีและพัสดุ ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2556 21/01/59 381
ประกาศฯ กำหนดค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการให้การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการแพทย์แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ ในชุมชน นอกเวลาราชการ 21/01/59 365
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดพะเยา 21/01/59 370

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222