Login

header-kongtun

ข่าวสารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
แบบฟอร์ม - คำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
แบบฟอร์ม - หนังสือให้ความยินยอมในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูชุมชนด้านการพัฒนาสมรรถภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะ ที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา
หลักเกณฑ์การยื่นเอกสารประกอบการขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ
หลักเกณฑ์การยื่นเอกสารประกอบการขอรับความอนุเคราะห์ปรับสภาพแวดล้อมของคนพิการ
หลักเกณฑ์ในการขอรับการสนับสนุนกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
ระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา
ระเบียบว่าด้วย การเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา และทรัพย์สิน จากการจัดทำบัญชีและพัสดุ ของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2556
ประกาศฯ กำหนดค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการให้การบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้านการแพทย์แก่กลุ่มเป้าหมายของกองทุนฯ ในชุมชน นอกเวลาราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222