Login

header-kongtun

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา

เรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบพนักงานจ้างของกองทุนฯ

[Download เอกสาร]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222