Login

header-plan

งานแผนและงบประมาณ

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แผนพัฒนา 3 ปี อบจ. พะเยา (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 22/01/59 364
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ปีงบปะมาณ 2557 22/01/59 322
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 22/01/59 331
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2558 อบจ. พะเยา 22/01/59 332
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 22/01/59 334
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2562) 22/01/59 290
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ปี 2556 22/01/59 290
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2558 - 2560) 22/01/59 281
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อบจ.พะเยา 22/01/59 275
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. พะเยา (พ.ศ. 2557 - 2559) 22/01/59 407
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2557 - 2559) 22/01/59 282
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จ.พะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 22/01/59 285
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 22/01/59 305
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) 22/01/59 287
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) 22/01/59 281
บัญชีโครงการแผนสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘) อบจ.พะเยา 22/01/59 301
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 - 2558) 22/01/59 282
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555 - 2557) 22/01/59 277

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222