Login

header-plan

งานแผนและงบประมาณ

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ปีงบปะมาณ 2557 22/01/59 271
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 22/01/59 266
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2558 อบจ. พะเยา 22/01/59 276
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 22/01/59 278
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2562) 22/01/59 239
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ปี 2556 22/01/59 238
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2558 - 2560) 22/01/59 232
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อบจ.พะเยา 22/01/59 225
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. พะเยา (พ.ศ. 2557 - 2559) 22/01/59 305
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2557 - 2559) 22/01/59 223

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222