Login

header-plan

งานแผนและงบประมาณ

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. พะเยา (พ.ศ. 2559 - 2563) 22/01/59 406
แผนพัฒนา 3 ปี อบจ. พะเยา (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 22/01/59 331
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2559 - 2561) 22/01/59 459
แผนพัฒนา 3 ปี อบจ. พะเยา (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 22/01/59 323
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ปีงบปะมาณ 2557 22/01/59 285
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 22/01/59 285
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2558 อบจ. พะเยา 22/01/59 289
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 22/01/59 294
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2562) 22/01/59 253
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ปี 2556 22/01/59 255
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2558 - 2560) 22/01/59 247
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อบจ.พะเยา 22/01/59 240
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. พะเยา (พ.ศ. 2557 - 2559) 22/01/59 339
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2557 - 2559) 22/01/59 239
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จ.พะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 22/01/59 246
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 22/01/59 271
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) 22/01/59 248
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) 22/01/59 234
บัญชีโครงการแผนสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘) อบจ.พะเยา 22/01/59 265
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 - 2558) 22/01/59 253
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555 - 2557) 22/01/59 233

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222