Login

header-plan

งานแผนและงบประมาณ

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 22/01/59 251
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2558 อบจ. พะเยา 22/01/59 261
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 22/01/59 262
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2562) 22/01/59 224
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ปี 2556 22/01/59 224
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2558 - 2560) 22/01/59 217
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อบจ.พะเยา 22/01/59 212
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. พะเยา (พ.ศ. 2557 - 2559) 22/01/59 291
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2557 - 2559) 22/01/59 212
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จ.พะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 22/01/59 219

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222