Login

header-plan

งานแผนและงบประมาณ

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) อบจ.พะเยา แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 09/11/61 0
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30/10/61 8
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น 19/10/61 14
ประกาศฯ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.พะเยา ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 01/10/61 21
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือนแรก ( ต.ค. 60 - มี.ค. 61 ) 01/10/61 5
ประกาศให้ใช้แผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.พะเยา เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 03/09/61 27
19 ก.ค. 61 ประกาศฯ ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.พะเยา เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 19/07/61 66
21 พ.ย. 60 - ประชาสัมพันธ์-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21/11/60 275
16 พ.ย. 60 - ประกาศให้ใข้แผนการดำเนินงาน อบจ.พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 16/11/60 205
16 พ.ย. 60 - ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน อบจ.พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2561 16/11/60 179
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2560 16/11/60 19
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 16/11/60 9
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี อบจ.พะเยา (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม เปลียนแปลง ฉบับที่ 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบจ.พะเยา (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 06/09/60 182
9 พ.ค. 60 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 15/06/60 253
13 มิ.ย. 60 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) อบจ.พะเยา 13/06/60 347
บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.พะเยา (ปี พ.ศ. 2561 -2564) 30/01/60 368
แผนการดำเนินงาน อบจ. พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 11/01/60 305
แผนการดำเนินงาน อบจ. พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2560 02/11/59 337
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2561 - 2564 20/10/59 395
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 24/08/59 309
14 มิ.ย. 59 - แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2560 - 2562) 14/06/59 360
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี อบจ.พะเยา ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 24/03/59 334
ประกาศฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 22/01/59 388
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี อบจ. พะเยา (พ.ศ. 2559 - 2561) 22/01/59 343
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. พะเยา (พ.ศ. 2559 - 2563) 22/01/59 414
แผนพัฒนา 3 ปี อบจ. พะเยา (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 22/01/59 341
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2559 - 2561) 22/01/59 464
แผนพัฒนา 3 ปี อบจ. พะเยา (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 22/01/59 333
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ปีงบปะมาณ 2557 22/01/59 293
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 22/01/59 298
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2558 อบจ. พะเยา 22/01/59 297
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 22/01/59 303
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2562) 22/01/59 263
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ปี 2556 22/01/59 262
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2558 - 2560) 22/01/59 252
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อบจ.พะเยา 22/01/59 248
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. พะเยา (พ.ศ. 2557 - 2559) 22/01/59 367
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2557 - 2559) 22/01/59 244
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จ.พะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 22/01/59 255
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 22/01/59 276
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) 22/01/59 254
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) 22/01/59 241
บัญชีโครงการแผนสามปี (๒๕๕๖-๒๕๕๘) อบจ.พะเยา 22/01/59 272
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 - 2558) 22/01/59 258
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2555 - 2557) 22/01/59 240

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222