Login

header-plan

งานแผนและงบประมาณ

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศฯ ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ.2461 - 2464) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 27/02/62 16
ประกาศฯ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 27/02/62 18
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 06/02/62 22
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 28/01/62 29
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562 25/01/62 31
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562 25/12/61 62
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 25/12/61 39
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 22/11/61 74
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) อบจ.พะเยา แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561 09/11/61 90
ประชาสัมพันธ์-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30/10/61 66
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น 19/10/61 75
ประกาศฯ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.พะเยา ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 01/10/61 87
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือนแรก ( ต.ค. 60 - มี.ค. 61 ) 01/10/61 66
ประกาศให้ใช้แผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.พะเยา เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 03/09/61 89
19 ก.ค. 61 ประกาศฯ ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.พะเยา เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 19/07/61 132
21 พ.ย. 60 - ประชาสัมพันธ์-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21/11/60 349
16 พ.ย. 60 - ประกาศให้ใข้แผนการดำเนินงาน อบจ.พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 16/11/60 273
16 พ.ย. 60 - ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน อบจ.พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2561 16/11/60 247
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2560 16/11/60 96
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 16/11/60 71
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี อบจ.พะเยา (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม เปลียนแปลง ฉบับที่ 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบจ.พะเยา (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 06/09/60 260
9 พ.ค. 60 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 15/06/60 317
13 มิ.ย. 60 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) อบจ.พะเยา 13/06/60 452
บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.พะเยา (ปี พ.ศ. 2561 -2564) 30/01/60 433
แผนการดำเนินงาน อบจ. พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 11/01/60 352
แผนการดำเนินงาน อบจ. พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2560 02/11/59 403
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2561 - 2564 20/10/59 479
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 24/08/59 373
14 มิ.ย. 59 - แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2560 - 2562) 14/06/59 416
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี อบจ.พะเยา ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 24/03/59 394
ประกาศฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 22/01/59 450
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี อบจ. พะเยา (พ.ศ. 2559 - 2561) 22/01/59 398
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. พะเยา (พ.ศ. 2559 - 2563) 22/01/59 464
แผนพัฒนา 3 ปี อบจ. พะเยา (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 22/01/59 393
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2559 - 2561) 22/01/59 545
แผนพัฒนา 3 ปี อบจ. พะเยา (พ.ศ. 2558 - 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 22/01/59 392
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ปีงบปะมาณ 2557 22/01/59 348
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 22/01/59 362
แผนดำเนินงาน ประจำปี 2558 อบจ. พะเยา 22/01/59 359
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 22/01/59 361
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2562) 22/01/59 318
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ปี 2556 22/01/59 324
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2558 - 2560) 22/01/59 309
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ อบจ.พะเยา 22/01/59 304
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ. พะเยา (พ.ศ. 2557 - 2559) 22/01/59 448
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2557 - 2559) 22/01/59 315
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. จ.พะเยา (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ ) 22/01/59 314
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 22/01/59 333
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556 - 2558) 22/01/59 308
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) 22/01/59 313

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222