ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

Login

header-plan

งานแผนและงบประมาณ

แสดง # 
ชื่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ อบจ.พะเยา แก้ไขครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562
ประกาศฯ เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของ อบจ.พะเยา แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ อบจ.พะเยา แก้ไขครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ อบจ.พะเยา แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ อบจ.พะเยา แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ อบจ.พะเยา แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของ อบจ.พะเยา แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) อบจ.พะเยา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศฯ ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ อบจ.พะเยา
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศฯ แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ.2561 - 2562) แก้ไขครั้งที่ 8 พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562
ประกาศฯ ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ.2461 - 2464) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ.2561-2564) แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ.2561 - 2564) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ.2561 – 2564) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2562
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2562
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.พะเยา (พ.ศ. 2561 - 2564) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) อบจ.พะเยา แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น
ประกาศฯ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.พะเยา ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือนแรก ( ต.ค. 60 - มี.ค. 61 )
ประกาศให้ใช้แผนพัมนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) อบจ.พะเยา เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561
19 ก.ค. 61 ประกาศฯ ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) อบจ.พะเยา เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561
21 พ.ย. 60 - ประชาสัมพันธ์-ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
16 พ.ย. 60 - ประกาศให้ใข้แผนการดำเนินงาน อบจ.พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
16 พ.ย. 60 - ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน อบจ.พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2560
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี พ.ศ. 2561
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี อบจ.พะเยา (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม เปลียนแปลง ฉบับที่ 3 และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบจ.พะเยา (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
9 พ.ค. 60 - รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ. พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560
13 มิ.ย. 60 - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) อบจ.พะเยา
บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ.พะเยา (ปี พ.ศ. 2561 -2564)
แผนการดำเนินงาน อบจ. พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนการดำเนินงาน อบจ. พะเยา ประจำปี พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2561 - 2564
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
14 มิ.ย. 59 - แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (พ.ศ. 2560 - 2562)
ประกาศฯ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี อบจ.พะเยา ( พ.ศ. 2559 - 2561 ) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
ประกาศฯ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222