Login

header-personal

รายงานการประชุม ก.จ.จ. พะเยา ครั้งที่ 4/2560 วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560  [ ดาวน์โหลด ]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222