Login

header-personal

ประกาศ / ข่าวสารประชาสัมพันธ์งานบุคลากร

แสดง # 
ชื่อ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ. แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560
แผนการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ประจำปีงยประมาณ พ.ศ. 2563
การพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศฯ รับโอนข้าราชการ อบจ. หรือพนักงานท้องถิ่นอื่น มาสังกัด อบจ.พะเยา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ประกาศฯ เรื่อง รับโอน(ย้าย) ข้าราชการฯ เพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบบุคคลเป็นพนักงานจ้างฯ
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222