Login

header-sapa

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ
6 ส.ค. 61 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
6 ส.ค. 61 ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
6 ส.ค. 61 - ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
3 ส.ค. 61 - รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
19 ก.ค. 61 ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
19 ก.ค. 61 ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
19 ก.ค. 61 ประกาศสภาฯ เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
5 มิ.ย. 61 รายงานการประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561
22 พ.ค. 61 - ประกาศสภา อบจ.พะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561
22 พ.ค. 61 - ประกาศสภา อบจ.พะเยา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222