Login

header-sapa

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ
รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 (12 มิ.ย.. 58)
รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (12 มิ.ย.. 58)
ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 (29 พ.ค. 58)
ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 (30 มี.ค. 58)
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558
ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา
รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557
ประกาศสภาฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 และสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ. พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 (10 ก.พ. 58)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222