Login

header-sapa

ประกาศ / รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศสภาฯ เรื่อง เรียกประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัย สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศสภาฯ เรื่องเปิดสมัยประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศสภาฯ เรื่อง ปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
ประกาศสภา เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภา อบจ.พะเยา
ประกาศสภาฯ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
มติที่ประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
มติที่ประชุมสภา อบจ.พะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222