Login

header-financial

งานงบการเงิน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
17 ส.ค. 59 ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบต่าง ๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 17/08/59 126
6 ก.ค. 59 - รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำงวด 4 เดือน (งวดที่ 2) 13/07/59 166
16 มิ.ย. 59 - รายงานแสดงรายรัรบรายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 16/06/59 168
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำงวด 3 เดือน (งวดที่ 2) 10/06/59 151
รายงานการปรับปรุงแก้ไขงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 10/06/59 179
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบต่าง ๆ ประจำเดือนเมษายน 2559 24/05/59 164
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบต่าง ๆ ประจำเดือนมีนาคม 2559 04/05/59 172
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบต่าง ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 30/03/59 206
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2559 09/03/59 187
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำงวด 4 เดือน (งวดที่ 1) 08/03/59 169

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222