Login

header-financial

ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2560  [ ดาวน์โหลด  [1] [2] [3] [4] [5] [6] ]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222