Login

header-financial

ระกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561  [ ดาวน์โหลด ]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222