Login

header-financial

งานงบการเงิน

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบต่างๆ ประจำเดือน มิถุนายน 2562
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ รอบครึ่งปี ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2562
ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำงวด 3 เดือน (งวดที่ 2)
ประกาศรายงานงบประมาณรายรับ - รายจ่าย และงบต่างๆ ประจำเดือนมีนาคม 2562
ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบต่างๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบต่างๆ ประจำเดือน มกราคม 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำงวด 3 เดือน (งวดที่ 1)
ประกาศรายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222