ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย ตอน 2

 หลักธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในหลักอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรจ มรรค เป็นแนวคำสอนที่คนไทยถือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขสงบ เมื่อมีเรื่องเดือดร้อนใด ก็หาเหตุที่ทำให้เกิดความเดือดร้อน หาสิ่งที่ต้องการให้พ้นจากความเดือดร้อน และวิธีทำให้บรรลุถึงความพ้นนั้นๆ อันเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองไทยของเราเป็นเมืองน่าอยู่ติดอันดับต้นๆ ของโลก

           สิ่งที่เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เมืองไทยน่าอยู่จริงๆสืบไปคือ การร่วมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองในแผ่นดิน โดยเราทุกคนมีโอกาสที่จะร่วมสนับสนุนด้วยสัญญาประชาคม นั่นคือการวางอนาคตร่วมกันที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในส่วนของการสร้างความสามัคคีปรองดอง ที่คณะกรรมการ ป.ย.ป. จัดแยกตามข้อเสนอแนะของตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วนในประเด็น 10 ด้าน เพื่อที่จะครอบคลุมปัญหาและความทุกข์ร้อนที่เป็นสาเหตุของความขัดแย้ง โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อสะท้อนถึงเหตุแห่งความเดือดร้อน ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้รัฐบาลนำไปแก้ไข จนนำมาสู่ข้อสรุปที่เป็นความเห็นร่วม เพื่อนำไปกำหนดกรอบกติกาของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ บนพื้นฐานของความคิดเห็นที่ผนวกแตกต่างกันได้ ซึ่งทุกคนในสังคมพร้อมและเต็มใจที่จะเดินไปตามกรอบกติกาดังกล่าวที่ทุกคนร่วมกันกำหนดไว้

           จากการรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการสร้างความสามัคคีปรองดองสะท้อนความจริงที่ว่า ปัญหาของประชาชนเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจ และถูกบิดเบือนแนวคิดในการเข้าร่วมดำเนินงานในกิจกรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รัฐบาลตระหนักดีถึงปัญหาต่างๆ ในระยะแรก จึงได้เร่งรัดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบภายใต้แผนงาน/โครงการของหน่วยงานรัฐที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็น ร้อยละ 60 ของตัวแทนกลุ่มประชาชน ที่จะทำให้ลดความแตกแยกทางความคิด การชุมนุมประท้วง และการไม่เชื่อมั่นที่จะปฏิบัติตามแนวทางเพื่อลดปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในขณะนี้

           ในระยะกลาง คือการแก้ไขปัญหาที่สามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องใช้เวลา อาทิเช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ำในเรื่องที่ดินและน้ำ โดยรัฐจัดที่ดินให้กับผู้ที่ไร้ที่ทำกินจำนวน 17 พื้นที่ ออกกฎหมายช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำสัญญากับนายทุนที่ไม่เป็นธรรม มีมาตรการเก็บภาษีที่ดินรกร้างว่างเปล่า รวมถึงจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันได , ปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยแก้ไขกฎหมายที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ไม่ล่าช้ากับทุกฝ่าย มีความเสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ , ปัญหาด้านเศรษฐกิจ โดยการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม โดยการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยยุค 4.0 , ปัญหากระบวนการเมือง โดยปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง

           ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนั้น คือการวางแผนร่วมกันที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทุกคน โดยนำเรื่องที่ยังไม่เข้าใจกันมาทำความเข้าใจกันเพื่อไม่ให้นำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคต ส่วนเรื่องใดที่ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็จะต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูลไปพร้อมๆกัน เพื่อร่วมกันปฏิรูปและร่วมกันวางยุทธศาสตร์ของชาติ ที่มาจากสัญญาประชาคม ที่เกิดจากความเห็นร่วมของชาวไทยทุกคนต่อไป 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222