Untitled-100 copy

     ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวล้านนามีธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบทอดกันมายาวนาน ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องดีงาม อันจะเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ให้อยู่คู่กับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตลอดไป

 IMG 0001

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222