Login

     จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้แจ้งประกาศเทศบาลเมืองพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ไปยังท้องถิ่นอำเภอทุอำเภอและอปท.ต่างๆให้รับทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้เพื่อให้การติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลเมืองพะเยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม 

4

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222