ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย ตอน 1

               "ความปรองดอง ในพจนานุกรมของผมไม่ได้หมายความเพียง การลบล้าง ความขัดแย้งทางการเมืองและการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในอดีตที่นำไปสู่ความแตกแยกในสังคมเท่านั้น แต่ครอบคลุมไปถึงการขจัดเงื่อนไขประเด็นปัญหา ข้อสงสัย ข้อกังวลใจ ในโครงการต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล จนนำไปสู่ความเข้าใจ ไว้ใจและร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ในสามารถขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไปได้ โดยปราศจากการต่อต้าน ความขัดแย้ง และมีผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง”

               ข้อความข้างต้นคือส่วนหนึ่งในคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในรายการศาสตร์พระราชาเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่แสดงถึงความปรารถนาอย่างยิ่งในการลดปัญหาความเห็นที่แตกต่าง ซึ่งได้สะสมมาจนกลายเป็นความขัดแย้งรอบด้าน โดยรัฐบาลได้วางกรอบการดำเนินงานไว้ 3 ด้าน คือการปฏิรูปประเทศ การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ภายใต้ชื่อย่อ ป.ย.ป. มีคณะกรรมการตามโครงสร้างและแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน 4 คณะ โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานทุกคณะกรรมการ และมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธานคณะกรรมการแต่ละคณะตามความรับผิดชอบ

              ในส่วนของคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความปรองดอง มีพลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นรองประธานฯ แบ่งคณะอนุกรรมการออกเป็น 4 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง คณะอนุกรรมการพิจารณาบูรณาการข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เริ่มขับเคลื่อนด้วยการเปิดรับข้อคิดเห็นจากตัวแทนประชาชนทุกภาคส่วน นับแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2560 แล้วส่งเรื่องราวเข้าสู่การรวบรวมจัดระบบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะออกเป็น 10 ด้าน คือ ด้านการเมือง ด้านความเหลื่อมล้ำ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านต่างประเทศ ด้านการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ด้านการปฏิรูป และด้านยุทธศาสตร์ ในรูปแบบข้อคิดเห็นข้อเสนอที่บูรณาการทุกแนวคิด โดยรวมแล้วเป็นเรื่องที่รัฐ/รัฐบาล ได้ทำแล้วและกำลังทำอยู่ถึงร้อยละ 60 และที่เหลือจะทำกันต่อไปด้วยการจัดส่งเข้าสู่กระบวนการจัดทำข้อเสนอข้อคิดเห็นในรูปแบบ "สัญญาประชาคม” เพื่อเปิดเวทีการรับฟังความเห็นร่วมกันอีกช่วงระยะหนึ่ง เพื่อให้เกิดเป็น "สัญญาประชาคม ฉบับที่สมบูรณ์จากประชาชนคนไทยทุกคน” อันจะเป็นรากฐานในการสร้างความสุขสงบอย่างเป็นรูปธรรม

            ในช่วงการจัดทำกระบวนการของคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการข้างต้นนี้ เราคนไทยทุกคนจะต้องเป็นส่วนสำคัญในการร่วมเวทีสัญญาประชาคมที่กำลังจะมาถึง ต้องรับทราบแนวทางข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นจากตัวแทนของเราในเบื้องต้นทั้ง 10 ด้าน ว่ามีสาระสำคัญและเนื้อหาอย่างไร เกี่ยวข้องกับการจะส่งเสริมหรือต้องขจัดปัญหาอย่างไร โดยติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากสื่อสารมวลชน และคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ ในการนำเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ซึ่งจะทำให้คนไทยได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพี่อทำให้เกิดแนวคิดในการร่วมมือทำ "สัญญาประชาคม” ตามเจตนารมณ์ของเจ้าของประเทศไทยทุกคน สืบไป 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222