Login

ข่าวสารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประชาสัมพันธ์รายงานผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ( LPA ) 19/09/61 0
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไยจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 03/09/61 3
ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตอน 1 12/07/60 559
ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตอน 2 12/07/60 189
สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ 03/10/59 211
7สิงหาคม2559-ออกเสียงประชามติ 25/07/59 467
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในวันสงกรานต์ จุลศักราช ๑๓๗๘ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ปีวอก 05/04/59 413
8 มี.ค. 59 - จังหวัดพะเยาเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง-เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมและสร้างมูลค่าเพิ่มมันสำปะหลัง ปี 2558/59 08/03/59 761
9 มี.ค. 59 - จังหวัดพะเยา แจ้งประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณา 08/03/59 560

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222