ข่าวสารทั่วไป

แสดง # 
ชื่อ
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา เรื่อง ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบพนักงานจ้างกองทุนฟื้นฟูฯ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ-ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง การแสดงเจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศ อบจ.พะเยา เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
เงินอุดหนุนสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์รายงานผลคะแนนการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ( LPA )
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินงาน โครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไยจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561
ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตอน 1
ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตอน 2
สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222