header-info-news

กิจกรรม / ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ อบจ.พะเยา

แสดง # 
ชื่อ
แนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับจังหวัด
ประเพณี 5 เป็ง
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงาน หลักสูตร " นวัตกรรมการจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน"
ประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ
ปั่นร่วมใจ เทอดไท้พ่อขุนเจืองธรรมิกราช
อนุบาลพะเยา เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 1
เปิดบ้านวิชาการ ตามรอยศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความภาคภูมิ
ประชุม กรอ.จังหวัดพะเยา
อุดหนุนงบประมาณจัดงานวันดอกคำใต้งาม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวดอกคำใต้
เตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา 64 พรรษา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222