header-info-news

          วันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย บ้านกิ่วแก้ว ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์...พะเยาเมืองนกยูงไทย ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ชมรมสื่อชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงอ และเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์นกยูงไทยพะเยา ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้นำเที่ยว และลูกหาบของชุมชนตำบลห้วยข้าวก่ำ โดยวันแรกอบรมเกี่ยวกับนกยูงไทย วันที่สองอบรมเทคนิคการให้บริการที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยว และวันสุดท้ายอบรมเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์และเส้นทางการเชื่อมโยงลานอนุรักษ์ข่วงนกยูงกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอจุน

428525 resize

428527 resize

428529 resize

428533 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222