header-info-news

          วันที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ. พะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี ว่าที่ ร.ต. สมัย คำชมพู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

          จังหวัดพะเยา ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จัดพิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1

2

3

4

5

6

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222