header-info-news

          วันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านบอน ตำบลปง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ซึ่งเทศบาลตำบลแม่ยม กำหนดการจัดงานการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไ ม่ไปมั่วสุมกับอบายมุขและสิ่งเสพติด ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคนและสังคม

DSC 1346 resize

DSC 1332 resize

DSC 1315 resize

DSC 1371 resize

DSC 1399 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222