header-info-news

   วันที่ 12 มีนาคม 2561 ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดดอนชัย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ นายอำนาจ วิชัย เลขานายก อบจ.พะเยา เป็นตัวแทน นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เข้ารับโล่เกียรติยศพร้อมเกียรติบัตร “นวัตกรรมประชาเข้าใจ” และร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำยมตอนบนอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบน ภายใต้กรอบแนวทางการดำเนินงาน คือ การพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำยมตอนบนในลักษณะบูรณาการ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและความผาสุกของประชาชน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ มีกระบวนการบริหารจัดการน้ำโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และร่วมกันดูแล ปรับปรุง พัฒนาระบบส่งน้ำและระบายน้ำที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานในพิธี

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222