header-info-news

          วันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานสภา อบจ.พะเยา และนายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ.พะเยา ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนากว๊านพะเยา โดยมี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม

          มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและเกษตร (องค์กรมหาชน) ได้กำหนดการประชุมในวันนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานพัฒนากว๊านพะเยา ตามที่ศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊านพะเยา (ศพบก.) ที่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รอบกว๊านพะเยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนากว๊านพะเยา ปี 2557 – 2561 ในการดำเนินงานพัฒนากว๊านพะเยา ตั้งแต่พื้นที่ป่าต้นน้ำของกว๊านพะเยา ลำน้ำสาขาที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา

DSC 1194 resize

1

2

11

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222