header-info-news

          วันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ นายธวัชชัย ใจดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอำเภอเชียงคำ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะการการผู้นำสตรีตำบลแม่ลาว และพิธีมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันสตรีสากล โดยมี นายชัยวัฒน์ กิติศักดิ์กำจร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว เป็นประธานในพิธี

          กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ลาว กำหนดจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมคณะกรรมการผู้นำสตรี ตำบลแม่ลาว ขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยมีคณะกรรมการพัฒนาสตรีในแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน และเนื่องในวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล จึงได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่สตรีที่เสียสละเพื่อส่วนรวมโดยคัดเลือกมาจากหมู่บ้านๆ ละ 1 คน รวม 14 คน

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222