header-info-news

        วันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีการมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ซึ่งเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบังคับการอาสารักษาดินแดน พิจารณามอบให้แก่ผู้ประกอบคุณงามความดี  อันเป็นประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเตือนใจให้ตระหนักถึงภารหน้าที่ในการในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีพ โดยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” แก่ นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ นายอภิชาต ถาใจ อัยการจังหวัดพะเยา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ด้วย

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222