header-info-news

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ที่บ้านหนองห้า อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ซึ่งได้เดินทางเพื่อติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ พร้อมมอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการด้วย จากนั้นได้เยี่ยมชมพร้อมฟังคำบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ข้าราชการ และราษฎรในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านหนองห้าให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานฯ

0

1

3

4

5

7

8

9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222