header-info-news

          วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OPEN HOUSE 2018 เปิดประตูสู่ F.K.K. โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม ได้กำหนดจัดงานโครงการ OPEN HOUSE 2018 เปิดประตูสู่ F.K.K. โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียน ผลงานและกิจกรรมทางวิชาการของโรงเรียน ให้บุคคลภายนอก ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  ผู้ปกครองนักเรียน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมมีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียนโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม และผู้บริหาร นักเรียนในโรงเรียนเขตบริการ แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม จำนวน ทั้งสิ้น 900 คน

1

DSC 0319 resize

DSC 0318 resize

DSC 0429 resize

DSC 0422 resize

DSC 0388 resize

DSC 0367 resize

DSC 0343 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222