header-info-news

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดแม่กาโทกหวาก ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีซ้อมรับปริญญาชีวิต ปัจฉิมวัย ของโรงเรียนผู้สูงอายุวัดแม่กาโทกหวาก  โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนผู้สูงอายุชมวีดีทัศน์การจัดกิจกรรมของโรงเรียน และการแสดงขับร้องเพลงมาร์ช ประจำโรงเรียน การแสดงผู้สูงอายุที่อายุมากที่สุด โดยการเต้นโชว์และซอพื้นบ้านล้านนา ของนักเรียนผู้สูงอายุ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะมีการรับปริญญาชีวิต ปัจฉิมวัย ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานมอบปริญญาชีวิต ปัจฉิมวัย

1

2

3

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222