header-info-news

              วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานในพิธี 

              กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความตระหนักและความเข้าใจในการบริหารจัดการสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และการพัฒนางานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดพะเยา เชียงราย น่าน จำนวน 300 คน  การประชุมในครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ การเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนทุกระดับ การพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

DSC 0017 resize

DSC 0006 resize

DSC 0009 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222