ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

              วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงเรียนพญาลอวิทยา อำเภอจุน จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สืบฮีต โตยฮอย ผญ๋าเปิ้นบ้านล้านนา สู่อาเซียน สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลทุ่งรวงทอง ตำบลลอ ตำบลหงส์หิน ทั้งนี้ อบจ.พะเยา ได้อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนพญาลอวิทยาคม จำนวน 100,000 บาท สมทบโครงการศึกษาและสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด และส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนได้แสดงออกด้านวิชาการ และถ่ายทอดสืบสานวัฒนาธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222