header-info-news

              วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา  นายบุญโต  เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารสวนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม  ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้กำหนดให้มีการประชุมชี้แจงข้อราชการแก่ผู้บริหารท้องถิ่นขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและส่วนราชการ การพบปะ แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นร่วมกันอันจะนำไปสู่การบูรณาการหน่วยงานเดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นในทิศทางเดียวกัน สามารถนำนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ละท้องถิ่นอำเภอทุกแห่ง

42981 resize

43023 resize

42980 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222