header-info-news

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อิง ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดกิจกรรม อบจ.พะเยา พบประชาชน เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกล มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้นำปุ๋ยอินทรีย์ ที่ผลิตขึ้น ไปแจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 300 กระสอบ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทำการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ อบจ.พะเยา ร่วมกับ กศน. อำเภอภูกามยาว และจิตอาสาช่างเสริมสวยจังหวัดพะเยา ออกบริการตัดผมฟรี

1

2

3

4

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222