ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

              วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก้ว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำเสนอผลการดำเนินงานศูนย์ฮอมฮักประจำตำบลที่ดำเนินการในปี 2560 ในที่ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการศูนย์ฮอมฮักประจำตำบล ในพื้นที่อำเภอภูกามยาว ตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายฯ ปี 2561 กิจกรรมการจัดบริการชุมชนและสุขภาพสำหรับรองรับเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222