header-info-news

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา ร่วมในพิธีเปิดงาน ดอกคำใต้เมืองคำงาม ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 โดยมี นายประจญ ปรัชส์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งอำเภอดอกคำใต้ ได้กำหนดจัดงานดอกคำใต้เมืองคนงาม ต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี จนกลายเป็นประเพณีของชาวอำเภอดอกคำใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงพลังความสามัคคีของทุกภาคส่วนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานกิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของกลุ่มสตรี ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนดอกคำใต้ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

          ในการการจัดงานครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 232,000 บาท และได้นำปุ๋ยอินทรีย์ตรากว๊านพะเยาที่ผลิตโดย อบจ.พะเยา แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

DSC 9553 resize

2

3

4

5

6

7

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222