ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

          วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสบขาม ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา  นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขุนควรเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2561  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลขุนควร ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลขุนควร ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาขุนควรสามัคคีเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลขุนควร ได้มีการออกกำลังกาย มีทักษะในการเล่นกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และห่างไกลยาเสพติด

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize5 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222