header-info-news

          วันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารจัดการและคณะอนุกรรมการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ อบจ.สตูล ที่เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่อง แนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร อนุกรรมการกองทุนฯ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ สร้างเครือข่ายการฟื้นฟูสมรรถภาพ กำหนดกลยุทธ์ และวางแผนการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นกลไกสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูฯ ในเชิงรุก 

DSC 9194 resize

DSC 9231 resize

IMG 7252 resize

IMG 7255 resize

IMG 7256 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222