header-info-news

 

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 โดยมี นายกองเอกประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

          ทั้งนี้ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 รวมเวลา 64 ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงความเสียสละของสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายทุกรูปแบบ เช่น การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การจับกุมแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การบูรณาการช่วยเหลือแก้ปัญหาตามข้อร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรม รวมทั้งการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ  กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา จึงได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ขึ้น โดย ผู้บังคับการกองผสมนำกำลังพลสวนสนามแสดงความเข้มแข็งและความพร้อมของอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดพะเยา หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมทั้งกล่าวโอวาทแก่สมาชิก และในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2561 แก่กำลังพล จำนวน 42 ราย และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 32 ทุน

DSC 9505 resize

DSC 9489 resize

DSC 9478 resize

DSC 9498 resize

DSC 9481 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222