header-info-news

          วันที่ 29 มกราคม 2560 ที่โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่  นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญสิงห์ วรินท์รักษ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ อบจ. กับการขับเคลื่อนแผนประชารัฐ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ  โดยมี ..... เป็นประธานในพิธีเปิด

          สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบจ. กับการขับเคลื่อนแผนประชารัฐ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ช่วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ในการขับเคลื่อนแผนประชารัฐไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ เกิดการบูรณาการร่วมกันจากทุกภาคส่วน โดยเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อให้การพัฒนาประเทศไทยมีความเข้มแข็ง มั่งคั่งอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม

44114 resize

44111 resize

44112 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222