header-info-news

    24 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงแรมวีซี ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดค่ายศิลปะจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้มีปริมาณที่มากขึ้น มีความหลากหลายในเนื้อหา และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการ์ตูน อีกทั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานร่วมกันอันก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะยาร่วมเข้าค่าย รวมทั้งสิ้น 50 คน 

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222