header-info-news

                 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่บริเวณลานจอดรถองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดงานกาแฟยามเช้า โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  ทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้กำหนดจัด กาแฟยามเช้า ในวันพุธที่สองของเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ โดยส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับการจัดงานกาแฟยามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพ

1

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222