header-info-news

          วันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามหมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 และได้กำหนดการเสด็จฯ เยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน บ้านปางพริก หมู่ที่ 3 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222