ตราสัญลักษณ์

Logo อบจ.พะเยา

header-info-news

          วันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ห้องประชุมสภา อบจ.พะเยา นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานสภา อบจ.พะเยา เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อขอความเห็นชอบประชุมคณะกรรมการประจำสภานอกสมัยประชุมสามัญ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำสภา และข้อหารือของสมาชิกสภา อบจ.พะเยา

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222