header-info-news

          วันที่ 13 มกราคม 2561 ที่อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ.พะเยา หน้ากว๊านพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

          วันเสาร์ ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่งของประเทศชาติและสังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน ปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการรู้จักหน้าที่ เป็นคนดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข

          ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมายให้เด็กได้สนุกสนาน เช่น การแสดงของเด็ก การแจกอาหารกลางวัน การแจกขนม แจกรางวัล และการเล่นเกมต่างๆ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมี ผู้ปกครองพาลูกหลานมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222