header-info-news

          วันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา สภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคคลและองค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการจังหวัดพะเยา การจัดการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกับคนทั่วไป เชิดชูเกียรติให้บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการ  และสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคม ที่มีต่อคนพิการและความพิการ ส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางสังคมเท่าเทียมกับคนทั่วไป

          สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้ความรู้ ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา ในการดูแลคนพิการ ดูแลเด็กพิเศษ การส่งเสริมด้านอาชีพ การส่งเสริมด้านฝีมือแรงงาน การแสดงผลิตภัณฑ์ของคนพิการ เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า การปั้นมังกรขี้เลื่อย เป็นต้น

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222