header-info-news

          วันที่ 9 มกราคม 2561 ที่สนามโรงเรียนบ้านปิน ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กีฑา กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ 2 โดยมี นายสังวร อินต๊ะสาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน เป็นประธานในพิธีเปิด กลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ 2  ได้จัดการแข่งขันกีฬากีฑาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรงและสมบูรณ์ให้กับเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความเป็นระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน และเพื่อพัฒนายกระดับการกีฬาของกลุ่มโรงเรียนดอกคำใต้ 2 ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ได้กำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นมา โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 7 ชิด ดังนี้ ฟุตบอล 7 คน วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ หมากฮอส เทเบิลเทนนิส เปตอง และกีฬา มีนักกีฬาจากโรงเรียนในกลุ่มเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 13 โรงเรียน

11

1

2

3

5

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 E-Mail : ppao@py-pao.go.th

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222